Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

תביעה ייצוגית חוק האריזות

מה חוק האריזות? על מי הוא חל? האם ישנם עסקים (יצרן / יבואן) הפטורים מהחוק?

במאמר שלפניכם אסקור בקצרה את החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011, או בקיצור חוק האריזות.

לאחרונה החלו להתבצע הליכי אכיפה של החוק, הן מצד המשרד להגנת הסביבה המטיל עיצומים על עסקים שאינם עומדים בהוראות החוק, והן באכיפה אזרחית הנעשית באמצעות הגשת תובענות ייצוגיות כנגד בעלי העסקים שאינם עומדים בהוראות חוק האריזות.

כדי לסייע לבעלי העסקים שאינם מתמצאים בהוראות החוק, אסביר בקצרה מהם הוראות החוק המחייבות, ומה צריך לעשות כדי להימנע מעיצומים או תביעות ייצוגיות בשל חוק האריזות.

בשנת 2011 נחקק חוק האריזות במסגרתו העביר המחוקק את האחריות למיחזור פסולת האריזות ,על יצרן או יבואן המוצרים הארוזים והוא הנושא בעלות הכרוכה במחזור.

חוק האריזות נועד לצמצם את כמו הפסולת של אריזות פלסטיק נייר קרטון וזכוכית 

באמצעות מיחזור האריזות על ידי זריקתם בפח הכתום או הסגול הנמצאים תחת ביתנו במקום לפח הזבל הירוק המיועד להטמנה.

בדרך זו הופכת הפסולת למוצר אריזה אחר, בכך נחסכים משאבי קרקע ונמנע זיהום הסביבה.

על אילו מוצרים חל החוק?

"אריזה" – חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלה

החוק חל על "יצרן" יצרן של אריזות שירות או יצרן של מוצרים ארוזים ו"יבואן" יבואן של אריזות שירות או יבואן של מוצרים ארוזים.

החוק מטיל על היצרן או היבואן עמידה במכסת מחזור מסויימת, כיום יעדי המחזור עומדים הם זכוכית, נייר או קרטון – 60 אחוזים; מתכת – 50 אחוזים;   פלסטיק – 22.5 אחוזים;  עץ – 15 אחוזים.

כיצד יכול יצרן או יבואן לעמוד במכסת המחזור כאשר בעצם האריזות נמכרות ונלקחות לבית הלקוח או בית העסק של הרוכש?

בחוק נקבע כי יוקם גוף מוכר אשר יהיה אחראי על איסוף ומיחזור הפסולת, כיום ישנו רק תאגיד אחד מוכר, המוכר בשם ת.מ.י.ר.

תמיר אחראי על הצבת פחי המחזור בסביבת בתי המגורים, צרכני האריזות אמורים להשליך את האריזות לפחי המחזור, ובכך ליישם את תכלית החוק.

על מנת לממן את פעילותה של תמיר, נקבעו דמי טיפול אשר על יצרנים ויבואנים לשלם לתמיר מידי שנה בהתאם לכמות האריזות שיוצרו או יובאו על ידם, ובכך למעשה עומד היצרן או היבואן בדרישות חוק האריזות.

מי פטור מהחוק?

בחוק ישנו פטור ליצרנים או יבואנים קטנים שמשקל אריזות המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידם במהלך שנה שלמה  הוא פחות מטון (1,000 ק"ג).

מי שאינו משלם את דמי הטיפול?

מי שאינו משלם דמי טיפול למעשה אינו עומד בהוראות החוק וחשוף לקנסות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

אי תשלום דמי הטיפול או הפרת החוק עלולה לגרום להטלת עיצומים כספיים מאת המשרד להגנת הסביבה. 

באתר ת.מ.י.ר ישנו מחשבון דמי טיפול, חשוב לציין כי אינו מדויק ואינו מחייב וחישוב דמי הטיפול נקבע על פי מספר פרמטרים.

בשל הפרת ואי התקשרות עם ת.מ.י.ר, ישנה גם אכיפה אזרחית בדרך של הגשת "תביעה ייצוגית חוק האריזות" או מכתבי התראה בטרם הגשת "תביעה ייצוגית חוק האריזות" כאשר טענת התובעים הייצוגים היא לגרימת זיהום סביבתי ואי נקיטת האמצעים הדרושים לשמירה על איכות הסביבה כמתחייב על פי חוק האריזות.

נציין כי התעלמות ממכתב התראה טרם "תביעה ייצוגית חוק האריזות" או התראה לפני עיצום כספי עלולות רק להעצים את הבעיה ולגרום להוצאות רבות יותר, פעמים רבות ניתן לטפל באופן מהיר ויעיל, להסיר את המחדל ולחסוך בהוצאות מיותרות.

לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא חוק האריזות